Στελέχη διεύθυνσης εταιρείας

  • Κωνσταντίνος Ντούβας, Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.
  • Σταμάτης Ντούβας, Γεωπόνος Τ.Ε
  • Νικόλαος Ντούβας, Εργοδηγός

Εργοληπτικό Πτυχίο Εταιρείας

Αριθμός ΜΕΕΠ : 24828

Κατηγορίες:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2η κατηγορία
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 2η κατηγορία
  • ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1η κατηγορία